VnFlorist.com » Categories » Moon cakes
banh trung thu

Phần quà là một hộp bánh Trung Thu gồm:
 1 Bánh nướng nhân thập cẩm gà quay 2 trứng
 1 Bánh nướng nhân đậu Xanh sen 2 trứng
 2 Bánh dẻo nhân thập cẩm gà quay 1 trứng.
 

Kinh Do Moon Cakes
$49.99